Stanovy

občianskeho združenia

ICF - Slovenská pobočka

 

Hlava I

Všeobecné ustanovenia

1. Občianske združenie ICF - Slovenská pobočka je združením fyzických osôb a právnických osôb.

2. Občianske združenie ICF - Slovenská pobočka používa skratku ICF - SK.

3. ICF - Slovenská pobočka má samostatnú právnu subjektivitu.

4. Sídlom ICF - Slovenská pobočka je mesto Keltská 1/A, 851 10 Bratislava.

5. V občianskom združení ICF - Slovenská pobočka sa organizačné zložky nezriaďujú.

 

Hlava II

Poslanie, cieľ a činnosť

1. Poslaním  ICF  -  Slovenská  pobočka  je  podpora  rozvojového  potenciálu,  vzdelávania  a  tvorivej duševnej aktivity človeka.

2. Ciele združenia sú najmä tieto:

a) Združovať jednotlivcov a inštitúcie, ktoré sa koučovaním profesionálne zaoberajú alebo sa oň zaujímajú za účelom profesijného a/alebo osobnostného rozvoja a riešenia problémov.

b) Šíriť koučovanie na Slovensku, neustále zvyšovať jeho kvalitu, kultivovať trh, dodržiavať etické a profesijné štandardy a podporovať výmenu informácií v odbore.

c) Rozvíjať koučovanie prostredníctvom projektov, výcvikov, kurzov, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií a ďalších aktivít zvyšujúcich jeho odbornú a spoločenskú prestíž.

d) V spolupráci s národnými a medzinárodnými vedeckými spoločnosťami a profesijnými inštitúciami vytvárať kvalifikačné a akreditačné systémy pre koučovanie v neziskovej i komerčnej oblasti.

e) Hájiť záujmy svojich členov i osôb, ktoré sú dotknuté ich záujmami – a to voči iným osobám, organizáciám, obciam, politickým stranám a hnutiam, cirkvám, štátu a orgánom štátnej moci a správy.

3. ICF - Slovenská pobočka realizuje činnosť aj v oblasti kultúry, ochrany a rozvoja duchovných hodnôt.

 

Hlava III

Orgány združenia ICF - Slovenská pobočka

1. Orgánmi ICF - Slovenská pobočka sú:

a) zhromaždenie členov,

b) prezident ICF - Slovenská pobočka,

c) viceprezident ICF - Slovenská pobočka,

d) rada ICF - Slovenská pobočka.

 

Hlava IV 

Zhromaždenie členov  

1. Najvyšším orgánom ICF - Slovenská pobočka je Zhromaždenie členov (ďalej len ZČ), ktoré je zložené zo všetkých členov ICF - Slovenská pobočka.

2. Do pôsobnosti ZČ patrí:

a) Združovať jednotlivcov a inštitúcie, ktoré sa koučovaním profesionálne zaoberajú alebo sa oň zaujímajú za účelom profesijného a/alebo osobnostného rozvoja a riešenia problémov.

b) Šíriť koučovanie na Slovensku, neustále zvyšovať jeho kvalitu, kultivovať trh, dodržiavať etické a profesijné štandardy a podporovať výmenu informácií v odbore.

c) Rozvíjať koučovanie prostredníctvom projektov, výcvikov, kurzov, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií a ďalších aktivít zvyšujúcich jeho odbornú a spoločenskú prestíž.

d) V spolupráci s národnými a medzinárodnými vedeckými spoločnosťami a profesijnými inštitúciami vytvárať kvalifikačné a akreditačné systémy pre koučovanie v neziskovej i komerčnej oblasti.

e) Hájiť záujmy svojich členov i osôb, ktoré sú dotknuté ich záujmami – a to voči iným osobám, organizáciám, obciam, politickým stranám a hnutiam, cirkvám, štátu a orgánom štátnej moci a správy.

3. Rokovanie  ZČ  zvoláva  prezident  ICF  -  Slovenská  pobočka  podľa  potreby  ICF  -  Slovenská  pobočka spravidla raz ročne. Rokovanie ZČ je však prezident povinný zvolať kedykoľvek, ak ho o to písomne požiada aspoň polovica členov ICF - Slovenská pobočka.

4. Rokovanie ZČ vedie prezident ICF - Slovenská pobočka.

5. ZČ  je  spôsobilé  rokovať  a  hlasovať,  ak  je  na  rokovaní  prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých členov.  

Rozhoduje nadpolovičná  väčšina  hlasov  prítomných  členov  a  hlasov  neprítomných  členov,  ktorí splnomocnili niektorého z prítomných členov na zastupovanie.

6. Z  rokovaní ZČ  sa vypracúva  zápisnica, ku ktorej  sa priloží prezenčná listina  s podpismi prítomných členov. Zápisnicu podpíše zapisovateľ a prezident ICF - Slovenská pobočka, ktorý ju opatrí odtlačkom ICF - Slovenská pobočka. Zápisnice sa evidujú.

7. Hlasovanie  je  možné  uskutočniť  PER-ROLAM  /elektronicky  alebo  písomne/  pričom  v  návrhu  na predmet hlasovania bude uvedený aj termín vyjadrenia. V prípade, že sa člen v stanovenom termíne nevyjadrí /kladne alebo záporne/ znamená to jeho neúčasť na hlasovaní.

 

Hlava V

Prezident ICF - Slovenská pobočka

1. Združenie ICF - Slovenská pobočka vedie a navonok zastupuje prezident ICF - Slovenská pobočka. Fukčné obdobie prezidenta  je  jeden rok. Prezident môže byť zvolený na ďalšie obdobie avšak spolu len na dve funkčné obdobia.

2. Do pôsobnosti prezidenta ICF - Slovenská pobočka patrí:

a) koná za ICF - Slovenská pobočka ako štatutárny zástupca,

b) vedie rokovania Rady ICF - Slovenská pobočka,

c) zodpovedá  za  kanceláriu  ICF  -  Slovenská  pobočka  a  v  súvislosti  s  tým  je  oprávnený  vydávať záväzné  nariadenia  týkajúce  sa  činnosti,  organizácie  a  udržiavania  poriadku  v  kancelárii  ICF  - Slovenská pobočka,

d) rozhodovanie a konanie v ďalších veciach, podľa ustanovení týchto stanov a iných poriadkov ICF - Slovenská pobočka.

 

Hlava VI

Viceprezident ICF - Slovenská pobočka

Rada ICF – Slovenská pobočka volí na  funkčné obdobie viceprezidenta ICF - Slovenská pobočka na návrh členov rady ICF - Slovenská pobočka.  Fukčné obdobie viceprezidenta je jeden rok.

Viceprezident sa volí  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady ICF – Slovenská pobočka a hlasov neprítomných členov, ktorí splnomocnili niektorého z prítomných členov na zastupovanie.

1. Viceprezidenta je možné odvolať na návrh prezidenta ICF - Slovenská pobočka.

2. Do pôsobnosti viceprezidenta patrí:

a) zastupuje prezidenta ICF - Slovenská pobočka vo veciach, na ktoré ho splnomocnil prezident ICF - Slovenská pobočka,

b) je členom Rady ICF - Slovenská pobočka,

c) ostatné oprávnenia a povinnosti, ktoré mu priznávajú a ukladajú tieto stanovy a iné poriadky ICF - Slovenská pobočka.

3. Prezident  ICF  - Slovenská  pobočka  poverí  viceprezidenta  ICF  - Slovenská  pobočka  vykonávaním oprávnení  a  povinností  prezidenta  ICF  -  Slovenská  pobočka  v  plnom  rozsahu  pre  prípad  svojej neprítomnosti.

 

Hlava VII

Rada ICF - Slovenská pobočka

1. Rada  ICF  -  Slovenská  pobočka  je  výkonným  orgánom  združenia  a  najvyšším  orgánom  ICF  - Slovenská pobočka medzi zasadnutiami ZČ.

2. Rada má 5 členov: Prezidenta, viceprezidenta, člena rady, , koordinátora,  a pokladníka. Funkcie v rade nesmú byť kumulované a vykonávané jedným človekom.

3. Do pôsobnosti Rady ICF - Slovenská pobočka patrí:

a) koordinuje a zjednocuje činnosť členov ICF - Slovenská pobočka,

b) ďalšie záležitosti, ktoré určujú tieto stanovy.

4. Zasadnutia  Rady  ICF  -  Slovenská  pobočka  zvoláva  prezident  ICF  -  Slovenská  pobočka  podľa potreby, spravidla dvakrát ročne.

5. Z  rokovaní  Rady  ICF  -  Slovenská  pobočka  sa  vypracúvajú  zápisnice,  ktoré  sa  vždy  evidujú.  Pre náležitosti zápisnice z rokovania platia obdobne ustanovenia Hlavy IV, čl.  

6. Za  účelom  výkonu  niektorých  úkonov  materiálno-technického  a  informačného  charakteru,  ktoré patria do pôsobnosti prezidenta  ICF - Slovenská pobočka a Rady  ICF - Slovenská pobočka môže

Rada ICF  -  Slovenská  pobočka  po  dohode  s  prezidentom  ICF  -  Slovenská  pobočka  a  na  jehonávrh  zriadiť  kanceláriu  a  zvoliť  generálneho  sekretára  ICF  -  Slovenská  pobočka.  Generálny sekretár zodpovedá za svoju činnosť prezidentov ICF - Slovenská pobočka, ktorý môže kedykoľvek navrhnúť jeho odvolanie, o ktorom rozhodne Rada.

7. Za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov pre schválené aktivity ICF – Slovenská pobočka zhromaždenie členov ICF – Slovenská pobočka určuje na každý rok  výšku  členského príspevku.  

Členský príspevok sa viaže na aktivity a služby pre členov a jeho zaplatením má člen nárok na ich využitie.

8. Člen, ktorý nezaplatil  členský príspevok nemá nárok na využitie aktivít a služieb organizovaných ICF Slovenská pobočka. Môže  však  tak  kedykoľvek urobiť a  jeho  zaplatením  získa  člen nárok na využitie aktivít a služieb ICF slovenská pobočka.

 

Hlava VIII

Vznik členstva v ICF - Slovenská pobočka

1. Členom  ICF  -  Slovenská  pobočka  sa  môže  stať  každý  fyzická  osoba,  ktorá  súhlasí  so  stanovami s cieľom činnosti ICF - Slovenská pobočka, spolupracuje pri ich napĺňaní a zaplatí členský príspevok na bežný rok.

2. Členstvo  vzniká  dňom  prijatia  za  člena  ICF  Global  a  prihlásení  do  slovenskej  pobočky  ICF  Chapter Slovakia

 

Hlava IX

Práva a povinnosti člena

1. Člen ICF - Slovenská pobočka má tieto povinnosti:

a) zachovávať a snažiť sa o dobré meno ICF - Slovenská pobočka,

b) platiť členský príspevok,

c) zúčastňovať  sa  práce  v  ICF  -  Slovenská  pobočka  a  prispievať  tak  k  dosiahnutiu  cieľa  činnosti podľa Hlavy II,

d) dodržiavať  stanovy  združenia  a  etické  princípy  vyplývajúc  zo  zamerania  združenia,  plniť uznesenia orgánov združenia,

e) v prípade, že je zvolený do funkcie alebo do orgánu ICF - Slovenská pobočka, vykonávať úlohy a povinnosti vyplývajúce z toho na prospech ICF - Slovenská pobočka.

2. Člen ICF - Slovenská pobočka má tieto práva:

a) voliť a byť volený do funkcií a do orgánov ICF - Slovenská pobočka,

b) interpelovať prezidenta, viceprezidenta a členov Rady ICF - Slovenská pobočka,

c) zúčastňovať sa práce v ICF - Slovenská pobočka, využívať informácie a produkty združenia,

d) zúčastňovať sa podujatí a akcií organizovaných ICF - Slovenská pobočka ako aj podujatí a akcií organizovaných pre ICF - Slovenská pobočka.

 

Hlava X

Pozastavenie členstva

1. Členstvo v ICF - Slovenská pobočka sa pozastavuje, ak člen nezaplatil členský príspevok podľa Hlavy VIII, čl. 1 do konca marca bežného kalendárneho roku Pozastavenie členstva v tomto prípade zaniká zaplatením členského príspevku.

2. Členstvo v ICF - Slovenská pobočka možno okrem prípadu podľa Hlavy X, čl. 1 pozastaviť na základe rozhodnutia prezidenta ICF - Slovenská pobočka, a to len ak člen ICF - Slovenská pobočka, ktorého sa rozhodovanie  o  pozastavení  členstva  dotýka,  porušil  svoje  povinnosti  uvedené  v  Hlave  IX,  čl. 1,  ak  je  pozastavenie  členstva  nevyhnutné  v  záujme  zachovania  dobrého  mena  ICF  -  Slovenská pobočka alebo zabránenia vzniku alebo nárastu škody.

3. Pozastavenie  členstva  podľa  Hlavy  X,  čl.  2  zruší  prezident  ICF  -  Slovenská  pobočka,  ak  pominú dôvody, pre ktoré bolo toto členstvo pozastavené.

4. Rozhodnutie  o  pozastavení  členstva  zruší  Zhromaždenie  členov  ICF  -  Slovenská  pobočka,  ak  sa preukáže, že prezident ICF - Slovenská pobočka dané členstvo pozastavil nelegitímne.

5. Počas doby, kedy je členstvo pozastavené, neuplatňuje dotknutý člen práva uvedené v Hlave IX, čl. 2 písm. a), c), d).

 

Hlava XI

Vylúčenie člena z ICF - Slovenská pobočka

1. Člena  ICF  -  Slovenská  pobočka  vylúči  Rada,  ak  zistí,  že  opakovane  (napriek  upozorneniu)  alebo hrubo porušil svoje povinnosti uvedené v Hlave IX, čl. 1 alebo porušením týchto povinností spôsobil ICF - Slovenská pobočka značnú škodu.

2. Pri rozhodovaní o vylúčení člena sa koná ústne pojednávanie, na ktoré je nutné pozvať i dotknutého člena.  Ak  sa  bez  závažných  dôvodov  na  pojednávanie  nedostaví,  môže  sa  pojednávať  i  bez  jeho účasti.

3. Rozhodnutie  o  vylúčení  člena  zruší  Zhromaždenie  členov,  ak  zistí,  že  Rada  vylúčila  daného  člena nelegitímne.

 

Hlava XII

Zánik členstva  

1. Členstvo v ICF - Slovenská pobočka zaniká:

a) vylúčením člena podľa Hlavy XI,

b) písomným vzdaním sa členstva,

c) nezaplatením  členského  príspevku  do  30  dní  po  uplynutí  lehôt  uvedených  v  Hlave  X,  čl.  1  bez závažného dôvodu napriek upozorneniu,

d) obmedzením a pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

e) smrťou člena,

f) zánikom združenia.

 

Hlava XIII

Náležitosti rozhodnutia

1. Rozhodnutie  o  pozastavení  členstva,  o  vylúčení  člena,  o  zrušení  pozastavenia  členstva,  o  zrušení i o  pozastavení  členstva  a  o  zrušení  rozhodnutia  o  vylúčení  člena  sa  vydáva  písomne, pričom jeho obsah sa musí preukázateľne oznámiť dotknutému členovi ICF - Slovenská pobočka.

2. Písomné vyhotovenie rozhodnutia musí obsahovať podpisy oprávnených osôb a odtlačok pečiatky ICF - Slovenská pobočka.

3. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť oznámením dotknutému členovi.

 

Hlava XIV

Hospodárenie ICF - Slovenská pobočka - Všeobecné ustanovenie o hospodárení

1. ICF  -  Slovenská  pobočka  hospodári  so  svojím  majetkom  samostatne,  pričom  správu  a  iné  právne úkony  s  majetkom  ICF  -  Slovenská  pobočka  zveruje  svojim  orgánom,  ktoré  sú  povinné  nakladať s ním v prospech združenia, v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

 

Hlava XV

Majetok ICF - Slovenská pobočka

1. Majetok ICF - Slovenská pobočka tvoria finančné hodnoty a iné hodnoty.

2. Finančné hodnoty majetku ICF - Slovenská pobočka sú tvorené:

a) členskými príspevkami členov ICF - Slovenská pobočka, čo je 10% členskýho zaplateného do ICF Global

b) darmi a príspevkami právnických a fyzických osôb,

c) finančnými  prostriedkami  získanými  z  podnikateľskej  a  záujmovej  činnosti  ICF  -  Slovenská pobočka.

3. Iné hodnoty majetku ICF - Slovenská pobočka sú tvorené hnuteľným a nehnuteľným majetkom ICF - Slovenská pobočka.

 

Hlava XVI

Hospodárenie s finančnými hodnotami majetku ICF - Slovenská pobočka

1. S  finančnými  hodnotami  majetku  ICF  -  Slovenská  pobočka  hospodári  v  mene  ICF  -  Slovenská pobočka  prezident  ICF  -  Slovenská  pobočka,  alebo,  ak  tak  ustanoví  prezident  ICF  -  Slovenská pobočka, viceprezident ICF - Slovenská pobočka, alebo pokladník.

2. Hospodárenie  podľa  Hlavy  XVI,  čl.  1  zahŕňa  správu  a  nakladanie  s  finančnými  hodnotami majetku ICF - Slovenská pobočka, pričom pod pojmom nakladanie sa chápe:

a) platby poplatkov štátnym a iným orgánom,

b) platby za realizáciu činností, ktoré organizuje združenie,

c) platby na výkon činností, ktoré realizuje člen združenia,

d) platby za prenájom kancelárskych a iných priestorov, ktoré využíva združenie na svoje účely,

e) príjem darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb,

f) príjem finančných prostriedkov získaných podnikateľkou a záujmovou činnosťou združenia.

3. Nakladanie s finančnými hodnotami majetku združenia sa eviduje predovšetkým formou príjmových a výdavkových dokladov.

4. Pokladník  vykonávajúci  hospodárenie  s  finančnými  hodnotami  združenia  vypracúva  na  konci kalendárneho  roku  Správu  o  hospodárení  s  finančnými  hodnotami  majetku  združenia,  ktorú predkladá na rokovaní ZČ.

5. Za  účelom  kontroly  hospodárenia  s  finančnými  hodnotami  majetku  združenia  môže  ZČ  zvoliť revízora,  v  pôsobnosti  ktorého  bude  kontrola  hospodárenia  s  finančnými  hodnotami  majetku združenia  a  kontrola  nakladania  s  hnuteľnými  vecami  vo  vlastníctve  združenia  vykonávaná  členom

Rady združenia. Funkčné obdobie revízora je jednoročné.

 

Hlava XVII

Hospodárenie s inými hodnotami majetku ICF - Slovenská pobočka 

1. O  spôsobe  hospodárenia  s  inými  hodnotami  majetku  združenia  rozhoduje  a  s  týmto  majetkom nakladá ZČ.

2. ZČ  prenesie  oprávnenie  nakladať  s  hnuteľnými  vecami  vo  vlastníctve  združenia,  ak  nejde  o  veci väčšej  hodnoty,  na  niektorého  člena  Rady  združenia.  Takýto  člen  je  povinný  na  požiadanie  ZČ predložiť  na  konci  kalendárneho  roka  Správu  o  nakladaní  s  hnuteľným  majetkom  združenia,  ktorú

predloží na rokovaní ZČ.

3. S nehnuteľnými vecami a s hnuteľnými vecami väčšej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve združenia je oprávnené nakladať výlučne ZČ.

4. Zmluvu  o  scudzení  nehnuteľného  majetku  alebo  hnuteľného  majetku  väčšej  hodnoty,  ktoré  sú  vo vlastníctve  združenia  uzatvára  v mene  ZČ  prezident  združenia,  ktorý  je  oprávnený  na  dosiahnutie takejto  zmluvy  vykonávať  potrebné  úkony,  vždy  však  len  na  základe  poverenia  ZČ a v jeho medziach.

5. Správu  hnuteľných  a  nehnuteľných  vecí,  ako  aj  kancelárskych  priestorov,  ku  ktorým má  združenia užívacie  právo,  nie  však  právo  vlastnícke,  vykonáva  prezident  združenia  v  súčinnosti  s  Radou združenia.  Vstup  a  užívanie  takýchto  hnuteľných  vecí  a  kancelárskych  priestorov  je  v  rozsahu zodpovedajúcom  možnostiach  združenia  a  v  súlade  s  predpismi  združenia  umožnené  všetkých členom združenia.

 

Hlava XVIII

Zmena stanov ICF - Slovenská pobočka

1. Stanovy ICF - Slovenská pobočka  je oprávnené meniť ZČ, na základe návrhu Rady združenia alebo písomného  návrhu  aspoň  jednej  tretiny  členov  združenia,  predloženom  všetkých  členom  združenia najneskôr  dva  kalendárne  týždne  pred  konaním  rokovania  ZČ,  na  ktorom  sa  má  o  zmene  stanov združenia  rozhodnúť.  O  zmene  stanov  združenia  rozhoduje  ZČ  dvojtretinovou  väčšinou  platných hlasov všetkých členov.

 

Hlava XIX

Disciplinárne konanie

1. Ak  člen  združenia  poruší  svoje  povinnosti  uvedené  v  Hlave  IX,  čl.  2,  je  možné  voči  nemu disciplinárne konať.

2. Disciplinárne konanie podľa Hlavy XIX, čl. 1 vykonáva prezident združenia.

3. Ak sa preukáže, že došlo k porušeniu povinností zakladajúcej disciplinárne konanie podľa Hlavy XIX, čl. 1, je možné uložiť tieto sankcie:

a) pokarhanie,

b) finančná pokuta do výšky 33 (tridsaťtri) Eur,

c) pozastavenie  výkonu  niektorých  práv  uvedených  v  Hlave  IX,  čl.  2  písm.  d),  na  dobu  najviac troch mesiacov,

d) zákaz vstupu do kancelárie združenia po dobu najviac troch mesiacov.

4. Nesplnenie uloženej povinnosti podľa Hlavy XIX, čl. 3 písm. b) sa považuje za opakované porušenie povinnosti podľa Hlavy XI, čl. 1.

5. Voči  rozhodnutiu  prezidenta  o  uložení  sankcie  v  disciplinárnom  konaní  sa  možno  odvolať  v  lehote 3 dní  od  oznámenia  rozhodnutia  k  Rade  združenia.  Vo  veciach  náležitostí  takéhoto  rozhodnutia  sa použijú primerane ustanovenia Hlavy XIII, s výnimkou nadobudnutia právoplatnosti, ktorá v prípade určenom v tomto odseku nastupuje po márnom uplynutí lehoty určenej na odvolanie.

6. Voči rozhodnutiu Rady združenia o odvolaní podľa Hlavy XIX, čl. 5 nie je možné podať odvolanie. Vo veciach náležitostí rozhodnutia o odvolaní sa použijú primerane ustanovenia Hlavy XIII.

7. Disciplinárne konanie vo veciach porušenia záväzných nariadení prezidenta podľa Hlavy V, čl. 3 písm. uskutočňuje  prezident  združenia,  o  odvolaní  voči  jeho  rozhodnutiu  rozhoduje  Rada  združenia. Ostatné ustanovenia o disciplinárnom konaní sa použijú primerane.

8. Rozhodnutie  o  uložení  sankcie  o  disciplinárnom  konaní  vydané  prezidentom  združenia  alebo Radou združenia zručí ZČ, ak sa preukáže že bolo vydané nelegitímne.

9. Podrobnosti  o  disciplinárnom  konaní  môžu  upraviť  vnútorné  poriadky  združenia  a  nariadenia prezidenta združenia.

 

Hlava XX

Zánik ICF - Slovenská pobočka

1. ICF  -  Slovenská  pobočka  zaniká  dobrovoľným  rozpustením  alebo  zlúčením  s  iným  občianskym združením. ICF - Slovenská pobočka je oprávnené zrušiť aj ZČ, na základe písomného návrhu aspoň tretiny členov  združenia,  predloženom  všetkým  členom  združenia  najneskôr  1  kalendárny  mesiac pred konaním rokovania ZČ, na ktorom sa má o zrušení združenia rozhodnúť. ZČ rozhoduje o zrušení združenia  dvojtretinovou  väčšinou  hlasov  všetkých  členov  ICF  -  Slovenská  pobočka, pričom sa vyžaduje prítomnosť viac ako dvoch tretín všetkých členov ICF - Slovenská pobočka . Ak združenie zaniká  rozpustením,  ZČ  ustanoví  likvidátora,  ktorý  do  15  dní  od  ukončenia  likvidácie  oznámi  jej zánik. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky jeho záväzky.

 

Hlava XXI

Lehoty na začatie konania

1. Konanie  o  pozastavení  členstva,  vylúčení  člena  a  disciplinárne  konanie  nie  je  možné  začať rozhodnúť,  ak  od  vzniku  skutočností  napĺňajúcich  podmienky  potrebné  na  začatie  príslušného konania uplynul jeden kalendárny rok.

2. ZČ  nemôže  zrušiť  príslušné  rozhodnutie  podľa  Hlavy  X,  čl.  4,  Hlavy  XI,  čl.  3,  ak  od  času nadobudnutia právoplatnosti príslušných rozhodnutí u

3. plynuli dva kalendárne mesiace.

 

Hlava XXII

Účinnosť stanov ICF - Slovenská pobočka

1. Tieto  stanovy  nadobúdajú  platnosť  dňom  8.februára  2013    a  účinnosť  dňom  ich  schválenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

                                                                                                                        

Za správnosť : Zuzana Karpinská, PhD.

Prezident obč.združenia

ICF Slovenská pobočka

 

Copyright © 2019 www.icf.sk - Created by nic.sk